_

تولیدات شرکت رادین پوشش

محصولات ما

_

به دنبال محصول خاصی هستید؟

کارشناسان و مشاوران رادین پوشش زرین راهنمای شما عزیزان هستند، منتظر تماس شما هستیم.

برترین کیفیت با مناسب تر ین قیمت

رادین پوشش زرین را بهتر بشناسید.

ﺷﺮﮐﺖ رادﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ زرین از ﺳﺎل 1390 آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ، ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن، ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ورزﺷﯽ و رﻧﮓ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ است، این مجموعه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ورزﺷﯽ و دﮐﻮراﺗﯿﻮ نیز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.

بهره گیری از نیروهای اجرایی متخصص و مجرب از افتخارات این مجموعه است. لازم به توضیح است کلیه کفپوش های صنعتی این مجموعه دارای دو سال گارانتی بی قید و شرط می باشند.

RADIN
POOSHESH
ZARIN

تاییدیه ها

  • پژوهشکده علوم و فناوری
  • پژوهشگاه صنعت نفت
  • مورد تایید آزمایشگاه مترا
_

پروژه های رادین پوشش زرین

آخرین پروژه های ما

_

Our Projects