سابقه رادین پوشش زرین

ﺷﺮﮐﺖ رادﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ زرین از ﺳﺎل 1390 آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ، ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن، ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ورزﺷﯽ و رﻧﮓ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ است، این مجموعه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ورزﺷﯽ و دﮐﻮراﺗﯿﻮ نیز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.

بهره گیری از نیروهای اجرایی متخصص و مجرب از افتخارات این مجموعه است. لازم به توضیح است کلیه کفپوش های صنعتی این مجموعه دارای دو سال گارانتی بی قید و شرط می باشند.

 

خط مشی

اصول مدیریت پروژه و عملیات اجرایی پروژه شرکت بر این اساس است:

1 – تهیه جدول زمانی و مدیریت منابع برای رسیدن به اهداف پروژه کارفرما
2 – پیگیری میزان پیشرفت پروژه و تنظیم دقیق انحرافات پروژه
3 – نظارت مستقیم بر روی کیفیت کارهای انجام شده
4 – اجرا و تکمیل پروژه در زمان مقرر شده

ما به تمامی پروژه های خود افتخار می کنیم چرا که این نتایج
افتخار آمیز نتیجه همکاری با یک تیم از افراد باتجربه و
متخصص است.

ماموریت ما

ماموریت ما دســـــتیابی به پروژه های عمرانی با یک قیمت رقابتی، ایجاد یک فضـــــای همکاری مطمئن و قابل اطمینان و انجام پروژه در یک بازه زمانی معقول و تحویل پروژه با کیفیتی رضایت بخش و قابل قبول است.

87%

ساخت و ساز

92%

تعمیر و نگهداری

79%

سیستم های تعمیرات فناوری

98%

پشتیبانی در محل

خدمات شرکت رادین پوشش زرین

تولیــد مــواد

• تولید انواع کفپوش های صنعتی ودکوراتیو

• کفپوش های اپوکسی دکوراتیو، صنعتی، آنتی
استاتیک، آنتی باکتریال، سه بعدی، پارکینگی،
ضد اسید و …..

• کفپوش های پلی یورتان ورزشی و صنعتی

• تولید رنگ های صنعتی و ترافیکی

مدیر فنـی و نظارت بر اجـرا

• ارایه خدمات و مدیریت فنی

• مدیریت و نظارت بر پروژه ها

• هماهنگی بین کارفرما و پیمانکار

کارشناسی پروژه

• اعزام کارشناس به تمام نقاط ایران

• کارشناسی پروژه قبل از هرکاری

 ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

 • سردخانه گمرک 4000 متر پلی یورتان
 • ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﺗﺎ 500 متر پلی یورتان
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرودﺗﯽ ﺑﻮران 3500 متر پلی یورتان
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺎ ﺻﻨﻌﺖ آﮐﺎم 200 متر اپوکسی
 • ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳلاﻤﯽ 300 متر بتن رنگی
 • ﺷﺮﮐﺖ آراﯾﺸﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺶ 3000 متر اپوکسی
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن اﻟﯿﺎف اﺻﻔﻬﺎن 500 متر اپوکسی
 • ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺴﻮز ﻗﺰوﯾﻦ 2000 متر اپوکسی
 • ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﻓﻮﺗﺴﺎل اردﺑﯿﻞ 800 متر پلی یورتان ورزشی
 • دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺎوران 200 متر اپوکسی
 • ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻟﻮاﺳﺎن 1200 متر اپوکسی
 • ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﭘﺎﺳﺎژ ﺻﻔﺎ 1000 متر اپوکسی
 • ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ 500 متر اپوکسی
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﯿﻢ ﺳﭙﺎﻫﺎن اﺻﻔﻬﺎن 3500 متر اپوکسی
 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد 8000 متر اپوکسی
 • سالن نمایندگی جگوار لشگری غرب 1500 متر اپوکسی
 • اﻧﺒﺎر ﻣﻬﻤﺎت ﮐﺮﻣﺎن 50 متر اﭘﻮﮐﺴﯽ آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
 • ﺷﺮﮐﺖ اﻟﯿﺎف ﺳﺎزان اﺻﻔﻬﺎن 500 متر اپوکسی
 • داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ 1200 متر اپوکسی
 • اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺷﺒﮑﻪ 5 (برنامه تهران20) 80 متر بتن رنگی
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎﭘﺮس 2500 متر اپوکسی
 • رﺳﺘﻮران ﻧﮕﯿﻤﺎ ﻗﯿﻄﺮیه 800 متر متراپوکسی
 • داروﺳﺎزی ﭘﻮرﺳﯿﻨﺎ 500 متر اپوکسی
 • ﺳﺮم ﺳﺎزی رازی 200 متر اﭘﻮﮐﺴﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘریال
 • ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 6000 متر اپوکسی صنعتی
 • ﻣﻌﺪن ﻃﻼ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،زرﮐﻮب 4000متر اپوکسی
 • ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ راﻧﯽ ﮐﺮج 5000 متر اپوکسی صنعتی
 • ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ زرین 700 متررکفپوش پلی یورتان
 • داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ 100 متر اپوکسی
 • ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ و ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺮوژه ی ﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮ