کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

دوجزئی

اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﯾﮋه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

شرح محصول:

اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﯾﮋه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮیکی و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮیان اﻟﮑﺘریسیته ﺳﺎﮐﻦ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ روﮐﺶ ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﮑتریسیته ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺗﺮدد ، ﺳﺎﯾﺶ ، ﻣﺎﻟﺶ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮﻗﻪ و اﻧﻔﺠﺎر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد از این نوع کفپوش استفاده می­گردد.

خواص و اثرات :

 • اپوکسی آنتی استاتیک ، هادی جریان الکتریسیته
 • یکپارچه و بدون درز
 • آنتی باکتریال
 • مقاومت فیزیکی و شیمیایی بالا
 • چسبندگی عالی به سطوح
 • تنوع رال رنگ
 • جلوگیری از برق گرفتگی نیروی انسانی
 • جلوگیری از ایجاد جرقه و انفجار

موارد کاربرد:

 • اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺮق ،اﺗﺎق ﻫﺎی ﻋﻤﻞ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
 • ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ
 • ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ

مشخصات فنی:

شید رﻧﮓ : طوسی

 • نسبت اختلاط A\B=100\20
 • دانسیته مخلوط: gr/cm³ 1/0+ 5/1
 • جامد وزنی دو جزء : 100 درصد
 • جامد حجمی دو جزء : 100 درصد
 • محدوده مقاومت الکتریکی : 10⁶– 10⁴ اهم
 • زمان خشک شدن : سطحی 6 ساعت،عمقی 24 ساعت،نهایی 7 روز
 • مکانیزم سخت شدن : واکنش شیمیایی بین اجزا

میزان و روش مصرف :

اﺑﺘﺪاﻣﺮاﺣﻞ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺳﺎده را ﻃﯽ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﻧﻮار ﻣﺴﯽ ﯾﺎ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در اﺑﻌﺎد 1 در 1 بر روی سطح چسبانده  ﺳﭙﺲ ﭘﺮاﯾﻤﺮ آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻﯾﻪ ی ﺗﺎپ ﮐﺖ آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮوی ﺳﻄﺢ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد

روش ﻣﯿﮑﺲ: ﻧﺤﻮه اﺧﺘﻼط ﻣﻮاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﮐﺶ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد

ملاحظات و بسته بندی:

ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاری: ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی اوﻟﯿﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری: ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ، دور از رﻃﻮﺑﺖ و ﯾﺦ زدﮔﯽ و ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺑﻬﺘرین دﻣﺎی ﻧﮕﻬﺪاری : +10 تا +30 درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی : مجموع 30 کیلو گرم

جزء A سطل 25کیلوگرمی

و جزءB سطل 5 کیلوگرمی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *